MEGAMOCNI

10 czerwca - Polska ratyfikuje Europejską Kartę Społeczną

UE

Dodano 2015-06-10 08:43:59 | Autor: Jacek Gibel

10 czerwca 1997 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną - podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli.

Europejska Karta Społeczna została otwarta do podpisu 18 października 1961 roku w Turynie. Cztery lata później dokument zaczął obowiązywać.

Karta zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne.

Spośród wymienionych w Karcie zagadnień Polska nie ratyfikowała jedynie zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia. Podpisanie tego punktu zobowiązałoby Polskę do określenia minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również Państwo Polskie do pomocy socjalnej, zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia "godnego życia".

(inf. własna/Wikipedia)