MEGAMOCNI

10 czerwca - ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej przez Polskę

kalendarz UE

Dodano 2014-06-10 06:39:56 | Autor: Jacek Gibel

10 czerwca 1997 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną, podstawowy dokument Rady Europy dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli.

Karta została otwarta do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie, jednak zaczęła obowiązywać dopiero cztery lata później. Zapewnia ona prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, a także gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej.

Spośród wymienionych zagadnień, Polska nie ratyfikowała jedynie zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia. Podpisanie tego punktu wiązałoby się z określeniem minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również państwo do pomocy socjalnej, zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia "godnego życia".

(inf. własna/Wikipedia)