MEGAMOCNI

24 sierpnia - utworzono Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kopernik Toruń uczelnie uniwersytet

Dodano 2013-08-24 12:00:38 | Autor: Emil Kowalski

550 lat, uczelnia im. Mikołaja Kopernika, starała się o prawa uniwersyteckie. Dopiero 24 sierpnia 1945 roku, na mocy dekretu Rady Ministrów, który został zatwierdzony przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września, szkoła uzyskała miano Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wspomniany dekret powoływał do życia uczelnie dwuwydziałową z Wydziałami: Humanistycznym (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) i Matematyczno-Przyrodniczym. 5.XI.1945 r. utworzono Wydział Prawno-Ekonomiczny a 24.I.1946 r. Sekcję Sztuk Pięknych przekształcono w samodzielny Wydział Sztuk Pięknych. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5.I.1946 r. Funkcjonowało wówczas 76 katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki. Immatrykulowano około 1600 studentów.

Collegium Maximum UMK, zdj. Wikipedia

Na początku, Uniwersytet prowadził działalność w kilku otrzymanych od miasta, a przeważnie mocno zdewastowanych budynkach, m.in. w Collegium Maius, Collegium Minus, budynku przy ul. Chopina, gmachu przy ul. Sienkiewicza 30, któ®e najpierw musiał remontować. W latach 1948-49 zbudowano pierwsze pawilony w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.

W pierwszym roku działalności UMK, pracowało ponad 50 profesorów. W 1948 r. prowadzono studia na 22 kierunkach (z tego 14 na Wydziale Humanistycznym), liczba studentów przekroczyła 3100.

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych zostały utworzone jednostki pozawydziałowe, które funkcjonują do dzisiaj: Studium Nauki Językow Obcych i Studium Wychowania Fizycznego.

W latach 1957-1965, nastąpiła rozbudowa uczelni. Zwiększyła się kadra naukowa, w 1965 r. liczyła ona 83 profesorów i docentów oraz 265 adiunktów i asystentów. W okresie tym przyznano pierwsze doktoraty honoris causa UMK dla zagranicznych uczonych. W czerwcu 1959 r. szwedzki astronom prof. Bertil Lindblad, został pierwszym doktorem honorowym UMK.

Następny okres, obejmujący lata 1966-1976, należy do szczególnie owocnych w całej historii UMK, przyniósł bowiem poważny rozwój w sferze materialnej, naukowej i dydaktycznej. Nastąpiła zasadnicza rozbudowa bazy lokalowej uczelni. Lata 1966-1975 należą również do szczególnie owocnych w rozwoju badań naukowych. W tym okresie nastąpiły poważne przeobrażenia struktury organizacyjnej UMK. W 1968 r. powstał Instytut Ekonomiczny na prawach wydziału (od 1978 r. Wydział Nauk Ekonomicznych), który podjął kształcenie studentów.

W latach 1977-1989 ukończono budowę radioteleskopu 15 m w Piwnicach (1977) wraz z terminalem VLBI typu Mark II-c. Zaczęły powstawać nowe kierunki studiów, zwłaszcza na Wydziale Humanistycznym (rusycystyka - 1985, anglistyka - 1987, socjologia - 1989), na innych wydziałach wprowadzano nowe specjalności i specjalizacje. Liczba studentów utrzymywała się jednak na niskim poziomie od końca lat siedemdziesiątych - ok. 7000 osob, tak ze względu na wygasanie niektórych rodzajów studiów dla nauczycieli, jak i obniżanie limitów przyjęć. Dopiero w 1989 r. liczba słuchaczy wszystkich typów studiów przekroczyła 8000.

W latach 1989-2000 rozbudowana została baza materialna uczelni. Ukończono budowę gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W listopadzie 1994 r. został w Piwnicach uruchomiony radioteleskop o średnicy anteny 32 m. Dobudowano skrzydło do gmachu Wydziału Fizyki i Astronomii; przy gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych. Przygotowano też i wyposażono pomieszczenia dla Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej. Nowe kierunki kształcenia uruchomiono na Wydziale Humanistycznym: filozofię (1991) i filologię romańską (1992). Obok pełnych studiów magisterskich upowszechniły się trzyletnie studia zawodowe, kończące się licencjatem. 7 czerwca 1999 roku UMK był gospodarzem spotkania papieża Jana Pawła II z przedstawicielami nauki polskiej.

Po roku 2000, uczelnia rozwinęła znacznie nie tylko swoją bazę lokalową, ale także powiększyła bogatą ofertę kierunków studiów, potwierdzając w ten sposób, że jest największą szkołą wyższą w północnej Polsce. UMK wzbogacił się o kilka nowych budynków, m. in. o zabytkowy gmach przy Pl. Rapackiego, budynek przy ulicy Batorego, gdzie obecnie mieści się Katedra Politologii i Katedra Stosunków Międzynarodowych, oraz kolejny budynek na terenie dawnej fabryki "Merinotex" dla Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii.

24 XI 2004 r. Uniwersytet stał się uczelnią szerokoprofilową na wzór uniwersytetów przedwojennych, nastąpiła fuzja z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Więcje historii na UMK