MEGAMOCNI

28 listopada - drugi pakt wileński

historia

Dodano 2014-11-28 08:26:07 | Autor: Jacek Gibel

28 listopada 1561 roku podpisany został drugi pakt wileński - układ pomiędzy arcybiskupem ryskim, landmistrzem Gotthardem Kettlerem i stanami inflanckimi, na mocy którego Inflanty poddały się Zygmuntowi Augustowi jako królowi polskiemu i wielkiemu księciu litewskiemu.

Od zawarcia traktatu uchyliła się tylko Ryga, ponieważ żądała bezwarunkowego poddania się Polsce, ponieważ uważała, że Litwa nie jest w stanie zabezpieczyć jej interesów. Król przyrzekł, że na najbliższym sejmie koronnym przeprowadzi przyłączenie Inflant do Polski, zagwarantował wolność wyznania i dotychczasowe prawa, prerogatywy i swobody. Namiestnikiem królewskim został Kettler i otrzymał w dziedziczne lenno Inflanty na lewym brzegu Dźwiny (księstwo lenne). W konsekwencji paktu przeprowadzono sekularyzację zakonu. Rygę i resztę Inflant wcielono do Polski jako Księstwo Zadźwińskie.

Drugi pakt wileński był efektem nieudolności Litwinów w obronie ich kraju. Pierwotnie bowiem pakt obejmował tylko Inflanty i Litwę. Na jego mocy mistrz zakonu Gotthard Kettler oddawał całe Inflanty pod ochronę Zygmunta Augusta in fidem, clientelam et proprietatem, który ze swej strony przejmował w imieniu własnym i swoich następców obronę przed Moskwą oraz otrzymywał jako rekompensatę zwrot kosztów wojny.

Pakty wileńskie były jedną z przyczyn I wojny północnej, zwanej też wojną siedmioletnią.

zdj. Wikipedia

(Wikipedia)