MEGAMOCNI

5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

dyskryminacja tolerancja UE

Dodano 2015-05-05 08:17:36 | Autor: Jacek Gibel

5 maja obchodzimy w Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych.

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. 5 maja jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

W Polsce tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, w Polsce organizowany jest Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, zainicjowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" w Białymstoku.

Osoby z niepełnosprawnością to jedna z najbardziej defaworyzowanych grup na rynku pracy. Według najświeższych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce wyniósł 23,7%, podczas gdy osób w pełni sprawnych – 66,3%. To pokazuje, w jak wielkim stopniu ta grupa zawodowa wciąż stanowi niewykorzystany potencjał naszego rynku pracy.

Pracownicy z niepełnosprawnością codziennie zmagają się z różnymi przeszkodami i trudnościami. To nie tylko bariery architektoniczne (np. brak podjazdów dla wózków czy niedostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika z orzeczeniem), ale przede wszystkim bariery mentalne – negatywne stereotypy czy różnego rodzaju obawy (np. przed mniejszą efektywnością czy roszczeniową postawą zatrudnionego niepełnosprawnego), a także niewiedza pracodawcy (np. w kwestii przepisów prawnych). Napotykane bariery mogą wywołać u pracowników lęk przed zadeklarowaniem swojej niepełnosprawności. Jak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec 2014 roku przez Grupę Job (Upright Group), najwięcej, bo aż 61% ankietowanych osób z niepełnosprawnością za główny powód ukrywania informacji o swojej niepełnosprawności uznało obawę przed negatywną reakcją przełożonych i współpracowników.

Musimy pamiętać, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna. Ma ona wiele wymiarów innych niż najbardziej oczywista niepełnosprawność ruchowa czy sensoryczna (tj. dysfunkcje wzroku i słuchu). Są to również przykładowo choćby choroby układu oddechowego i krążenia czy choroby neurologiczne. Przy odpowiednim przygotowaniu miejsca i cyklu pracy tak naprawdę nie przeszkadza ona osobie z niepełnosprawnością w efektywnym wykonywaniu swoich obowiązków – podkreśla Dorota Piotrowska, Menedżer Sprzedaży i Rozwoju w Job Trainings/Grupa Job. – Obawy pracowników z niepełnosprawnością przed ujawnieniem swoich ograniczeń zdrowotnych wyraźnie pokazują, jak bardzo potrzebna jest edukacja pracodawców i kadr zarządzających w zakresie zatrudniania kandydatów z orzeczeniem. Brak świadomości w zakresie integracji społecznej niepełnosprawnych, a także brak doświadczenia w pracy z takimi osobami skutkuje powstawaniem i powielaniem niekorzystnych założeń i stereotypów na ich temat – dodaje.

Obchodzone 5 maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną są szczególną okazją do tego, by promować tolerancję i równouprawnienie wśród osób z orzeczeniem, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji na rynku pracy i w codziennym życiu. W takie działania mogą włączać się nie tylko zwykli obywatele, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa.

Grupa Job od 2011 roku prowadzi projekt TAKpełnosprawni, który ma na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz przełamywanie uprzedzeń w świadomości pracodawców. Aby jeszcze lepiej poznać potrzeby i oczekiwania obu stron, od października do grudnia 2014 roku firma przeprowadziła ogólnopolskie badanie „Pracodawca na TAK”, w którym wzięło udział ponad 1000 respondentów – pracodawców oraz pracowników z niepełnosprawnością. Raport z badań, który ukaże się już wkrótce, przyczyni się do zbudowania rzetelnej bazy wiedzy, niezbędnej do podjęcia skutecznych działań wspierających sytuację zawodową osób niepełnosprawnych.

Kontynuacją i rozszerzeniem projektu TAKpełnosprawni jest trwająca Kampania Grupy Job na rzecz poczucia własnej wartości. Jej celem jest promowanie zatrudnienia oraz podkreślenie potencjału zawodowego pracowników należących do różnych grup defaworyzowanych (m.in. byli więźniowie, seniorzy, obcokrajowcy, a także niepełnosprawni).

Chcemy aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat zatrudniania niepełnosprawnych kandydatów oraz zwracać uwagę na pozytywne aspekty płynące z posiadania w swoim zespole takich osób. Cieszy nas fakt, że coraz więcej pracodawców ma świadomość korzyści społecznych, jakie daje współpraca z osobami z niepełnosprawnością, oraz stara się wdrażać w swoich firmach strategię zarządzania zróżnicowanym zespołem pracowników – podsumowuje Katarzyna Rydzewska, dyrektor zarządzający Grupy Job.

Z myślą o promowaniu działań antydyskryminacyjnych i wspierania różnorodności w miejscu pracy, z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, powołana została Karta Różnorodności, która dotychczas została wdrożona w 14 krajach Unii Europejskiej.

To deklaracja podpisywana przez firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które zobowiązują się do poszanowania wszystkich osób zatrudnionych, wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, tożsamość płciową, narodowość, czy styl życia. Gdy 10 lat temu we Francji powstała pierwsza Karta Różnorodności, nikt nie przypuszczał, że po dekadzie zrzeszać będzie ponad 7,1 tys. pracodawców, zatrudniających w sumie 13,6 mln pracowników w Europie –  wskazuje Ewa Leśnowolska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kartę Różnorodności może podpisać każdy pracodawca, który dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania zasad równości i poszanowania różnorodności w miejscu pracy. W Polsce od 2011 roku Kartę podpisało ponad 100 pracodawców, w tym Grupa Job.

(inf. własna/Prelite PR/Wikipedia)