MEGAMOCNI

7 maja - Kongres haski

kalendarz UE

Dodano 2014-05-07 06:50:53 | Autor: Jacek Gibel

7 maja 1948 roku w Hadze rozpoczął się Kongres Europejski - spotkanie przedstawicieli 25 krajów, które doprowadziło między innymi do powstania Rady Europy.

Jednym z głównych organizatorów kongresu był polski pisarz i polityk, Józef Retinger.

Spotkanie, którego obradom przewodniczył Winston Churchill, stało się panelem dyskusji na temat sposobów jednoczenia Europy. Zarysowały się dwa rozbieżne bloki, które nie mogły zgodzić się co do kierunku integracji kontynentu. Przedstawiciele Beneluksu i Francji oraz tradycyjni federaliści opowiadali się za powołaniem federacyjnego Zgromadzenia Europejskiego. W opozycji wobec nich znajdowali się zwolennicy powołania wspólnego organu międzyrządowego o bardziej ograniczonych kompetencjach. Rzecznikiem takiego rozwiązania była przede wszystkim Wielka Brytania. Ostatecznie przyjęto za punkt wyjścia koncepcję umiarkowanych federalistów.

Kongres haski doprowadził także do przyjęcia trzech zasadniczych rezolucji: kulturalnej, politycznej i ekonomiczno-społecznej.

Rezolucja polityczna zakładała utworzenie unii politycznej, powołanie Zgromadzenia Europejskiego, przyjęcie Karty Praw Człowieka oraz powołanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rezolucja ekonomiczno-społeczna miała przynieść likwidację barier handlowych, taryf celnych i podniesienie poziomu życia, a w późniejszym etapie również swobodny przepływ kapitału, wspólną walutę i pełną unię celną.

W wyniku kongresu powołano także Ruch Europejski i Radę Europy. Powstała również Europejska Unia Płatnicza, Europejska Fundacja Kulturalna oraz Kolegium Europejskie w Brugii.

(inf. własna/Wikipedia)