MEGAMOCNI

DPS dla Alkoholików - znowelizowano ustawę o pomocy społecznej

alkoholizm DPS pomoc ustawy

Dodano 2013-05-24 13:40:10 | Autor: Emil Kowalski

Weszły w życie nowe, znowelizowane przypisy ustawy pomocy społecznej. Obowiązują one od 11 maja 2013. Dotyczą bezpośrednio alkoholików. Wedle nich, utworzono możliwość tworzenia specjalnych domów pomocy społecznej dla uzależnionych.

To poważny problem.

Dotychczas, osoby uzależnione często trafiały do zwykłych DPS i tutaj pojawiały się liczne problemy z nimi. Pracownicy takich domów, często żalili się na nich z powodu chociażby przemytu alkoholu do placówek. Potem, taki osobnik po spożyciu wniesionej butelki, po prostu siał niepkój wśród innych i w niektórych przypadkach dochodziło do poważnych ekscesów.

W takiej sytuacji, dyrektorzy placówek podejmowali decyzję o przeniesieniu uciążliwych mieszkańców, kierując wnioski do ośrodków uzależnień, gdyż samych domów o charakterze podobnym jak DPS, po prostu jest mało a wręcz to całkowity ich brak. Efekt – brak miejsc i pacjent nadal pozostał w Domu Pomocy Społecznej, w którym był dotychczas i robił swoje.

Pozostawała więc policja. To również mało skuteczne, gdyż mogli oni jedynie zawieźć awanturnika do aresztu. Zazwyczaj po kilkunastu godzinach, wracał z powrotem do placówki. A w przypadku gdy trafiał na izbę wytrzeźwień, opłatę za nią, dokonywał sam DPS, ujmując mu z „kieszonkowego”.

Pracownicy tych domów, podejmowali wiele środków zaradczych i na przykład informowali, prosząc jednocześnie, pobliskich sklepikarzy o swoich uciążliwych pensjonariuszach aby ci nie sprzedawali im alkoholu. To mało skuteczne ponieważ, „sprytni” pijący zawsze znajdywali osobę trzecią, która mogła im zakupić alkohol.

Tak więc, wobec tych wszystkich sytuacji, powstał właśnie projekt zmiany istniejącej ustawy. Stworzenie możliwości utworzenia ośrodków w postaci Domu Pomocy Społecznej dla Alkoholików, ma na celu likwidację podobnych problemów. Mają one być specjalnie przystosowane pod kątem uzależnionych i zarówno pod względem wewnętrznej infrastruktury jak i personelu.

Jak brzmi podstawowa treść zmienionej ustawy?

- do domu będą mogły być kierowane osoby uzależnione od alkoholu,

- decyzję o skierowaniu i dotyczące płatności za pobyt, podejmie organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu,

- decyzję o umieszczeniu w regionalny domu pomocy społecznej będzie wydawał marszałek województwa,

- p odstawę skierowania do domu pomocy społecznej stanowi wniosek (wraz z odpowiednimi załącznikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) oraz rodzinny wywiad środowiskowy,

- DPS-y, będą analizowały decyzje i mają prawo do odmówienia przyjęcia danej osoby,

- kierowanie do takiego ośrodka będzie odbywało się na czas określony z możliwością przedłużenia pobytu do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Projekt ten, został wdrożony na wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Pobyt w takim domu, wiąże się z kosztami i wedle przepisów będą one wyglądać następująco:

- płaty za pobyt w ośrodku ponoszą mieszkańcy w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,

- gdy wystąpi sytuacja, że danej osoby nie stać na utrzymanie, do pokrycia kosztów będą zobowiązani najbliżsi: małżonek, dzieci, rodzice oraz przyszłe pokolenia, (zstępni i wstępni mieszkańca DPS),

- opłaty za pobyt, mogą być również ponoszone przez inne osoby,

- w razie niemożności uregulowania opłat, koszty poniesie gmina,

W istniejącej ustawie o pomocy społecznej, zmieniono również definicję średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej oraz wzięto pod uwagę, uprawnienia do świadczeń dla osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

zdj. sxc.hu