MEGAMOCNI

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej

praca prawo UE

Dodano 2014-05-30 12:20:09 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE. Rozporządzenie to zastąpi z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenie 800/2008, które w okresie przejściowym może być stosowane do końca bieżącego roku.

Z art. 1 ust. 2 lit. a nowego rozporządzenia wynika jednoznacznie, że określone w tym przepisie ograniczenie do 150 mln euro maksymalnej rocznej kwoty przeznaczonej przez władze krajowe na realizację danego instrumentu pomocowego, nie będzie miało zastosowania do pomocy w formie subsydiów płacowych i rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych ani do pomocy szkoleniowej.

Przypominamy, że strona polska jednoznacznie negatywnie zaopiniowała zapowiadane w projekcie tego rozporządzenia ograniczenie maksymalnej wysokości pomocy dla państwa członkowskiego do 100 mln euro i 0,01 PKB na jeden program pomocowy. Przyjęcie wstępnie planowanego rozwiązania groziłoby między innymi zaprzestaniem udzielania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które jest obecnie najpowszechniej stosowanym w naszym kraju instrumentem wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na co przeznacza się rocznie ponad 3 mld zł.

Niezależnie od przekazanego do Komisji Europejskiej negatywnego stanowiska rządu polskiego, dodatkowe działania na rzecz wykreślenia niekorzystnego przepisu z projektu rozporządzenia zostały podjęte na forum krajowym i europejskim -  przy osobistym zaangażowaniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W działania te zaangażowali się także polscy eurodeputowani w odpowiedzi na prośbę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Z satysfakcją informujemy, że działania strony polskiej przyniosły pozytywny efekt i zadania na rzecz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będą mogły być realizowane bez zakłóceń.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom, pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym, którzy odpowiedzieli na apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przesyłając do Komisji Europejskiej negatywne stanowisko do pierwszej wersji projektu rozporządzenia.

Tekst rozporządzenia KE zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obecnie dostępny jest na stronie Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber

zdj. freeimages.com

(www.niepelnosprawni.gov.pl)