MEGAMOCNI

Komunikat wykluczonych opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

opiekuni protesty sejm zasiłki

Dodano 2013-10-22 14:49:50 | Autor: Emil Kowalski

Ostatnio coraz częściej poruszamy temat sytuacji wykluczonych opiekunów osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Dzisiaj, przedstawiciele tej grupy, przysłali do nas list, który Państwu przedstawiamy. 

My, Wykluczeni Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, chcemy zainteresować Państwa naszą sytuacją, która w dalszym ciągu jest tragiczna. Jesteśmy kolejny miesiąc bez środków do życia, bez ubezpieczenia zdrowotnego i bez jakiejkolwiek pomocy.

Rzecznik Praw Obywatelskich, pani Prof. Irena Lipowicz w dn. 25.06.2013 r, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura akt K/27/13) o zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.

Rozpatrzenie wniosku nie jest możliwe, gdyż po dzień dzisiejszy do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynęła opinia ze stanowiskiem Sejmu, chociaż termin udzielenia odpowiedzi upłynął w dniu 04.09.2013.

Jesteśmy zaniepokojeni postawą marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, która uchyla się od tego obowiązku, pomimo, iż Komisja Ustawodawcza w dn. 28.08.2013 wydała opinię o zawartych w skardze zarzutach, stwierdzając, że art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw , jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzonymi z art. 2 Konstytucji

Opinia Prokuratora Generalnego wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego 10.09.2013. Opinia Komisji Ustawodawczej oraz Biura Analiz Sejmowych są tożsame, mówią o tym, że zaskarżony artykuł wprowadzonej ustawy jest niezgodny z Konstytucją i istnieje przesłanka, iż Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie korzystne dla Wykluczonych Opiekunów, którzy od 1 lipca 2013 r., zostali pozbawieni świadczenia pielęgnacyjnego, a od 1 sierpnia 2013 r., ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno – rentowego.

Obawiamy się, że pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, celowo dąży do umorzenia postępowania dotyczącego naszej sprawy w Trybunale Konstytucyjnym.

Artykuł 39 ustawy o TK mówi:
1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:
1) jeżeli wydanie orzeczenia jest ZBĘDNE lub niedopuszczalne,
2) na skutek COFNIĘCIA WNIOSKU, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,
3) JEŻELI AKT NORMATYWNY W ZAKWESTIONOWANYM ZAKRESIE UTRACIŁ MOC OBOWIĄZUJĄCĄ PRZED WYDANIEM ORZECZENIA PRZEZ TRYBUNAŁ.
2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.

Rząd od 01.01,2014r., zapowiada wprowadzenie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych i w tych okolicznościach istnieje możliwość zastosowania w/w artykułu 39, oraz pozbawienia nas dochodzenia swoich praw przed Trybunałem Konstytucyjnym i uzyskania zadośćuczynienia za okres, w którym byliśmy pozbawieni świadczenia pielęgnacyjnego oraz ubezpieczeń.

Przecież tak dalej żyć się nie da, dłużej czekać już nie możemy! Popadamy w coraz większe długi, a rząd każe nam czekać – pytamy – na co ? Chyba na naszą i naszych podopiecznych ŚMIERĆ! Jesteśmy zdeterminowani sytuacją w jakiej się znajdujemy. Taką poniżającą sytuację zafundował nam rząd PO – PSL.
W dniu 8.10.2013 r., na spotkaniu w Sejmie przedstawicieli Wykluczonych Opiekunów z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz i panią Elżbietą Seredyn padły zapewnienia, że opiekunowie otrzymają jednorazową pomoc w wysokości 1200 zł za okres październik, listopad i grudzień. Jednak okazuje się, że zostaliśmy oszukani kolejny raz. Ośrodki Pomocy Społecznej w całej Polsce nie mają żadnych funduszy na ten cel
Będziemy walczyć o swoje prawa i godne życie do granic naszych sił. Nie pozwolimy na to, żeby rząd, ani nikt inny zniszczył najważniejszą komórkę społeczeństwa, jaką jest RODZINA WIELOPOKOLENIOWA.


Wykluczeni Opiekunowie

dn. 19 października 2013 roku

http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl

Przeczytaj również o pozostałych tematach związanych - tutaj