MEGAMOCNI

Konkurs na rozpowszechnienie wiedzy nt. nowotworów w woj. Śląskim

konkursy nowotwóry rak

Dodano 2013-01-22 12:13:30 | Autor: Emil Kowalski

Otwarty konkurs ofert Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Upowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego” w 2013 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego w 2013 r.

Poniżej specyfikacja konkursu:

 

 Podmioty uprawnione

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są statutowo działające  w  obszarze zdrowia:

1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)      spółdzielnie socjalne,

5)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  i pracowników.

 

Termin składania ofert i rozstrzygnięć

 

 

1)      Oferty należy składać do dnia 15 marca 2013 r.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

2)      O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty                do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach   z dopiskiem „Konkurs Profilaktyka schorzeń  nowotworowych 2013 r.”                     w kancelarii ww. Urzędu przy ulicy Ligonia 46 w Katowicach (kod 40-037) czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 16.00 (parter, pok. 164) lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego                w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7.


O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego.

3)      Wzory dokumentów wraz z regulaminem organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego można uzyskać na stronie internetowej  www.slaskie.pl w zakładce: Współpraca z NGO - Dokumenty. Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa do dnia 31.10.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia     30 kwietnia 2013 r.

W szczególnie uzasadnionym przypadku termin rozstrzygnięcia może zostać zmieniony.

 

więcej informacji na http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2013/01/21/1358764483.rtf

zdj. Google Maps