MEGAMOCNI

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

konwencja ONZ prawo

Dodano 2013-02-01 13:35:20 | Autor: Jacek Gibel

Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Dotyczy ono zarówno podejścia opiekuńczego i charytatywnego, jak i tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Konwencja określa minimalne wymagania w zakresie praw osób niepełnosprawnych.

Celem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.
Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział  w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Polska ratyfikowała Konwencję 6 września 2012 roku.

Pełny tekst Konwencji dostępny jest pod tym linkiem.