MEGAMOCNI

Krosno: Znajdą się finanse na likwidację barier architektonicznych

bariery bez_barier Krosno Rzeszów

Dodano 2013-03-05 12:03:12 | Autor: Emil Kowalski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje w Krośnie program "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II". Zaprasza tym samym do udziału w projekcie instytucje. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na działania zmierzające do usuwania barier architektonicznych.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępnie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu może być objęte, w ramach:

1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

1. w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

2. w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania.

4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,

5. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w terminie do 10 kwietnia 2013 r.  Wnioski  o dofinansowanie obszaru A programu należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Wnioski o dofinansowanie obszaru E programu należy składać bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w terminie do 15 listopada 2013 r.

Informacje na temat programu oraz obowiązujące uchwały można uzyskać na stronie internetowej  PFRON www.pfron.org.pl, zakładka Programy PFRON lub w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w Sali Obsługi Nr 2,  tel. 13 47 43 014 w godzinach urzędowania.  

PFRON