MEGAMOCNI

Leczenie za granicą łatwiejsze, NFZ pokryje koszty, ale wg polskich stawek

leczenie prawo refundacja zdrowie

Dodano 2014-03-20 08:37:36 | Autor: Jacek Gibel

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Najważniejszym celem tej dyrektywy jest realizacja swobody świadczenia usług w opiece zdrowotnej i stworzenie klarownych ram prawnych ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich i – co ważne – możliwości zrefundowania kosztów ww. świadczeń przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Refundacja odbędzie się jednak według polskich stawek, co oznacza, że jeśli za leczenie za granicą zapłacimy więcej niż kosztowałoby ono w kraju, różnicę musimy pokryć z własnej kieszeni. Ważne jest też, że najpierw ponosimy wydatek, a dopiero później możemy ubiegać się o jego zwrot, także tak czy inaczej musimy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

Nowe przepisy umożliwią pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

  • Pacjent (uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce) będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim UE, według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. W tej kategorii mieszczą się również produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska państwie członkowskim UE.
  • Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Uprawnienie to będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będą posiadane przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydane przez osoby uprawnione do ich wystawiania.
  • Wysokość zwrotu kosztów będzie odpowiadać kwocie uzyskiwanej przez polskich świadczeniodawców z tytułu udzielania identycznego lub zbliżonego świadczenia, w ramach kontraktów z NFZ. Zwrot ten nie może przekroczyć kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta, wynikającej z wystawionego rachunku. W projekcie nowelizacji ustawy szczegółowo określono zasady ustalania zwrotu kosztów.
  • Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu.
  • Minister zdrowia określi w rozporządzeniu wykaz świadczeń wymagających wcześniejszego uzyskania zgody na leczenie w innym niż Polska państwie członkowskim UE, wzór wniosku o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej oraz tryb składania, rozpatrywania oraz wzór wniosku o udzielenie uprzedniej zgody na uzyskanie świadczeń zawartych w ww. wykazie.
  • Nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów za obowiązkowe szczepienia ochronne.

Niestety, są też i złe strony tej dyrektywy. Przede wszystkim chodzi o tzw. regułę ostrożnościową, umożliwiającą zawieszenie refundacji przez NFZ po przekroczeniu ustalonej maksymalnej kwoty wydatków. Koszty leczenia będą jednak zwrócone do 31 stycznia kolejnego roku. Na implementację ustawy trzeba będzie też poczekać co najmniej do drugiej połowy 2014 roku.

Utworzony ma być też Krajowy Punkt Kontaktowy w centrali NFZ. Do jego zadań należeć będzie m.in.: udzielanie różnego typu informacji o świadczeniodawcach, uprawnieniach pacjentów w kwestiach leczenia transgranicznego, możliwościach i zasadach otrzymania zwrotu kosztów od właściwej instytucji państwa ubezpieczonego, prawach pacjenta.

(inf. własna/premier.gov.pl)