MEGAMOCNI

NFZ - mniej skarg więc się chwalimy! A my pacjenci? Gratulujemyyyy!

NFZ pacjenci zdrowie

Dodano 2013-06-07 13:57:24 | Autor: Emil Kowalski

Do NFZ wpłynęło mniej skarg w pierwszym kwartale 2013 roku do analogicznego 2012. I pytanie – „mamy się cieszyć czy nie?”. Mniejsza ilość skarg oznacza początek lepszych czasów dla polskiej służby zdrowia? Czy może to jak z polskim bezrobociem – gdy sezon to wszyscy rządzący chwalą się mniejszym bezrobociem?

W raporcie czytamy:

W I kwartale 2013 roku do Centrali oraz Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły 1622 skargi, których przedmiotem była głównie działalność świadczeniodawców.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku liczba skarg rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia zmniejszyła się o 20,9%.

W omawianym okresie rozpatrzono łącznie 1153 skargi, w tym 1093 w oddziałach Funduszu. Najwięcej spraw rozpoznano w oddziałach: mazowieckim (185), śląskim (165), dolnośląskim (140) i łódzkim (105), a najmniej w małopolskim (14), lubelskim i pomorskim (po 13). W Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzono 60 skarg. 73 sprawy skierowano, zgodnie z kompetencjami, do instytucji zewnętrznych.

1003 skargi (87,0% wszystkich rozpatrzonych) wniesiono bezpośrednio, w tym 18 za pośrednictwem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

103 skargi zostały nadesłane przez instytucje zewnętrzne, w tym 74 przez Ministerstwo Zdrowia,
12 przez Rzecznika Praw Pacjenta i 4 przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

57,6% ogólnej liczby skarg złożonych na świadczeniodawców stanowiły skargi dotyczące dostępności
do świadczeń opieki zdrowotnej, a 27,0% stanowiły skargi na jakość udzielanych świadczeń.

57,6% ogólnej liczby skarg złożonych na świadczeniodawców stanowiły skargi dotyczące dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, a 27,0% stanowiły skargi na jakość udzielanych świadczeń.

Wśród rozpatrzonych skarg 32,8% zostało uznanych za zasadne, 18,25% częściowo zasadne i 48,95% niezasadne. Najwięcej dotyczyło pobierania opłat za wykonanie świadczenia oraz ograniczonego dostępu do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej, a także odmowy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzrost skarg w przypadku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej można wiązać z problemami lekarzy rodzinnych z weryfikacją w systemie eWUŚ tzw. aktywnych list pacjentów. W przypadku innych rodzajów świadczeń, dzięki przeprowadzanym przez oddziały wojewódzkie NFZ szkoleniom dla świadczeniodawców, skarg związanych z weryfikacją uprawnień było znacząco mniej. W porównaniu do poprzedniego kwartału zmalała liczba skarg na odmowę leczenia spowodowaną wyczerpaniem kontraktu. W I kwartale 2013 r. rozpatrzono łącznie 231 skarg w zakresie odmowy udzielenia świadczenia. 85 skarg uznano za zasadne, a 147 niezasadne.

Poniżej najczęstsze powody skarg na świadczeniodawców w wybranych rodzajach świadczeń.

Leczenie szpitalne

 • sposób i jakość udzielania świadczenia,
 • odmowa przyjęcia do planowej hospitalizacji z powodu „rejonizacji”,
 • odmowa udzielenia świadczenia,
 • żądanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • trudności w realizacji badań przed planowanym zabiegiem,
 • zmiana terminu zabiegu operacyjnego lub wstrzymanie wykonania zabiegu,
 • żądanie od pacjenta dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • długi okres oczekiwania na realizację świadczenia w oddziale szpitalnym,
 • odmowa wpisania na listę osób oczekujących,
 • pobieranie opłat za gwarantowane świadczenie szpitalne.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Skargi dotyczyły najczęściej funkcjonowania poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej,
położniczo-ginekologicznej i kardiologicznej:

 • żądanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • nieuwzględnianie w rejestracji przypadków „pilnych”,
 • zastrzeżenia do sposobu rejestracji do poradni specjalistycznych: trudności z uzyskaniem
 • wizyty kontrolnej w poradniach specjalistycznych, trudności z telefonicznym ustaleniem
 • wizyty lekarskiej, odmowa realizacji wizyty domowej,
 • zmienianie wcześniej wyznaczonych terminów konsultacji bez poinformowania pacjenta,3
 • odmowa wypisania recepty na leki refundowane lub wypisywanie recept ze 100%
 • odpłatnością,
 • długi okres oczekiwania na wizytę,
 • nieprzestrzeganie harmonogramu godzin pracy poradni,
 • nieprawidłowo prowadzona lista oczekujących.

Podstawowa opieka zdrowotna

 • odmowa wydania skierowania na badania diagnostyczne,
 • odmowa realizacji wizyty domowej,
 • odmowa przyjęcia lub wypisania recepty na leki refundowane z powodu negatywnej
 • weryfikacji w systemie eWUŚ,
 • długi termin oczekiwania na świadczenie,
 • kwestionowanie kwalifikacji lekarza,
 • odmowa wypisania zlecenia na transport sanitarny,
 • zastrzeżenia do jakości świadczeń (także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej),
 • pobieranie opłat za świadczenie.

Leczenie stomatologiczne

 • odmowa udzielenia świadczenia gwarantowanego,
 • pobieranie opłat za świadczenia gwarantowane,
 • jakość stosowanych materiałów,
 • nieprzestrzeganie harmonogramu pracy i list oczekujących.
 • W toku prowadzonych postępowań w 37 przypadkach komórki właściwe oddziałów wojewódzkich
 • NFZ wystąpiły z wnioskami o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców. Do końca I kwartału
 • 2013 r. zakończono 7 postępowań.

rzecznik prasowy NFZ Andrzej Troszyński


Raport opublikowano na stronie funduszu. Jednak widać, że skala nie jest wymiernikiem zadowolenia – raczej przygnębia.