MEGAMOCNI

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

niepełnosprawni praca prawo rehabilitacja zatrudnienie

Dodano 2015-01-02 12:24:44 | Autor: Jacek Gibel

Wczoraj w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  jest zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej, pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Przepisy ustawy dostosowano do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),  które uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Szczegółowe zmiany:

  1. W odniesieniu do pomocy na przystosowanie stanowisk pracy – nowe przepisy rozszerzają krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem, tj. dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, adaptacji/zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie niepełnosprawnych w zakładzie pracy. Ustawa umożliwia objęcie zwrotem kosztów wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawcę, a nie tylko tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.
  2. Ponadto nowe przepisy wprowadzają dogodniejszy warunek uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika niepełnosprawnego, warunkiem uzyskania na niego dofinansowania będzie – wzrost netto zatrudnienia ogółem w przedsiębiorstwie, a nie jak dotychczas wykazanie wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wykazanie wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu).
  3. Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. określają, że pracodawca może uzyskać zwrot ze środków PFRON jedynie kosztów zatrudnienia osób pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresach: komunikowania się z otoczeniem czy wykonania czynności trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania. Po zmianach, wprowadzonych do ustawy, pracodawca będzie mógł otrzymać dodatkowo zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w ww. czynnościach. Przyjęto, że będzie to 100 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.
  4. Zmieniono także przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, prowadzącym zakłady pracy chronionej dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy, pracodawca prowadzący zpch będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, a nie jak dotychczas kosztów ich budowy  lub rozbudowy.
  5. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieni się również wysokość refundacji z PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Obecnie (na wniosek pracodawcy) poniesione koszty szkolenia zatrudnionych niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Uwzględniając wymogi rozporządzenia unijnego, w projekcie nowelizacji ustawy obniżono intensywność pomocy do 70%.

Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się w tym miejscu.

zdj. freeimages.com

(niepelnosprawni.gov.pl)