MEGAMOCNI

Nowy 2013 - rokiem osób niepełnosprawnych

2013 jubileusz niepełnosprawni rok

Dodano 2012-12-28 13:43:51 | Autor: Emil Kowalski

Rok 2013, został ustanowiony przez nasz Sejm, Rokiem Niepełnosprawnych. W związku z tym apeluje się do wszystkich instytucji publicznych, obywateli o wykazywanie aktywności poprzez działania na rzecz pokrzywdzonych przez los.

 

Członkowie naszego Rządu, wyrażają przekonanie o tym, że zostanie podjętych wiele inicjatyw związanych z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. W szczególności, należy tworzyć warunki równego dostępu do dóbr publicznych dla nich. Ważną kwestią jest promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

Warto zauważyć, że jesteśmy dobrze zgranym narodem pod względem pomocy innym. Wiele instytucji jak również sami obywatele, podjęło dużo skutecznych działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wspieramy ich możliwie samodzielne i aktywne życie.

Takie właśnie postawy promuje Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i właśnie w tym celu, ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. W 2006 roku ustanowiło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Określa ona wymagania w zakresie praw tej grupy osób oraz cele dla wszystkich w dążeniu wyrównania ich szans w społeczeństwie.

Polska przyjęła uchwałę Karta Praw Osób Niepełnosprawnych w 1997 roku. Uchwała mówi „ że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie, jeśli chodzi o życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane”