MEGAMOCNI

Nowy program aktywizacji zawodowej dla niepełnopsrawnych

aktywizacja praca

Dodano 2014-01-14 12:48:17 | Autor: Emil Kowalski

19 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczono na Mazowszu na na unijne dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację zawodową oraz integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

Program został uruchomiony 10 stycznia i od tego dnia trwa nabór wniosków. Jego założeniem jest poprawa w dostępie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Unijne pieniądze przeznaczone są na projekty wspierające programy aktywizacji społeczno-zawodowej z uwzględnieniem indywidualnego planu działania, opracowanego w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej.

W ramach tej pomocy, projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą zawierać staże, praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne i kilka innych znaczących aspektów. Promowane będą także działania o charakterze środowiskowym, a w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

W ramach dostępnych środków, wyodrębniona została kwota w wysokości 5  mln zł na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat oraz kwota w wysokości 5 mln zł na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. 

Ogłoszony konkurs, to kolejna szansa dla osób niepełnosprawnych na zaistnienie na rynku pracy, a w efekcie na zmianę swojego życia. W ramach całego Priorytetu VII Mazowiecka Jednostka podpisała z beneficjentami ponad  1,1 tys. umów. Wartość dofinansowania z EFS to kwota ponad  782 mln zł.

Strona projektu – mazowia.eu