MEGAMOCNI

Ostatni dzień na złożenie wniosku o głosowanie przez pełnomocnika

prawo wybory

Dodano 2014-11-07 12:01:28 | Autor: Jacek Gibel

Już w przyszłą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Aby ułatwić osobom z niepełnosprawnością i starszym głosowanie, wprowadzono wiele ułatwień. Jednym z nich jest głosowanie przez pełnomocnika. Wniosek należy jednak złożyć do końca dzisiejszego dnia.

Z tej formy uczestnictwa w wyborach mogą skorzystać wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  • a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek należy złożyć najpóźniej dzisiaj. Urzędowy formularz wniosku powinien zostać udostępniony w urzędzie gminy oraz na jej stronie internetowej. Musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Wniosek może być dostarczony do urzędu przez inną osobę niż sam wnioskodawca.

Pełnomocnik w dniu wyborów udaje się do lokalu komisji obwodowej właściwej dla wyborcy, który pełnomocnictwa udzielił. Okazuje tam członkom komisji obwodowej własny dokument tożsamości oraz przekazuje dokument pełnomocnictwa. Komisja zatrzymuje pełnomocnictwo i dołącza do dokumentacji wyborczej, a pełnomocnikowi wydaje kartę do głosowania.

(MPiPS)