MEGAMOCNI

Program stypendialny dla niepełnosprawnych uczniów szkół na Dolnym Śląsku

dofinansowanie Edukacja szkoły uczniowie

Dodano 2013-05-20 13:08:42 | Autor: Emil Kowalski

 

Od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r., będzie trwało przyjmowanie wniosków na dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Tegoroczny program stypendialny obejmuję swoim zakresem uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych. 

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska.   Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:
- dzieciom z  klas zerowych;
- uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymają inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych - w łącznej kwocie przekraczającej 1.120  zł, czyli razem ze stypendium w ramach programu „Sprawny uczeń’ przekroczyłyby  kwotę – 2.120 zł;
- uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

JAKIE WARUNKI  NALEŻY SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄC SIĘ O STYPENDIUM:
- posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lub lekarza orzecznika ZUS; 
- pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych;
- zamieszkiwać na obszarze województwa dolnośląskiego;
- pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł, (osoby samotnie gospodarujące 542 zł);
- złożyć prawidłowe rozliczenie umowy zawartej w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” – warunek dotyczy osób korzystających w latach poprzednich ze wsparcia.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie);
- koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament);
- kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia);
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
- opłaty za naukę (czesne);
- zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie);
- dojazdy do szkoły.

GDZIE I DO KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 16.00. DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU.
Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem: nazwa i adres Wnioskodawcy z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń”.

SKĄD POBRAĆ DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI.

W JAKIEJ FORMIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK:
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej, z własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy).

CO NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU:
- kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia;
- oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia. W przypadkach budzących wątpliwości Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów;
- oświadczenie do celów podatkowych;
- kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia;
- orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia - w przypadku gdy dotyczy.

CO BĘDZIE POTRZEBNE PRZY PODPISYWANIU UMOWY:
-   ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ucznia; 
- oświadczenie o wysokości otrzymanych stypendiów – do pobrania ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI; 
- zaświadczenia o pobieraniu przez ucznia w roku szkolnym 2013/2014 nauki 
w szkole lub realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki.

JAKI WYDZIAŁ PROWADZI SPRAWY ZWIĄZANE ZE STYPENDIAMI:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych (071) 770-41-46, (071) 770-41-48.

 

Dokumenty do pobrania

UM Województwa Dolnośląskiego/ zdj,. flickr.com