MEGAMOCNI

Projekt "Aktywni niepełnosprawni" już ruszył

aktywizacja praca projekt Rzeszów

Dodano 2014-02-04 14:03:59 | Autor: Jacek Gibel

Firma GTW Project sp. z o.o. zaprasza do bezpłatnego projektu pt. "Aktywni niepełnosprawni" realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Od 1 stycznia 2014 roku GTW Project sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pt. "Aktywni niepełnosprawni", który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej u min. 54 osób niepełnosprawnych (29 kobiet, 25 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego oraz pozyskanie zatrudnienia przez 12 uczestników projektu.
Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłosić się osoby, które:

 • mieszkają na terenie województwa podkarpackiego,
 • są osobami niepełnosprawnymi (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności) pozostającymi bez zatrudnienia, tzn. należą do jednej z dwóch grup:
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo (w tym osobami uczącymi się bądź kształcącymi), pozostają bez zatrudnienia i jednocześnie nie zaliczają się do kategorii osób bezrobotnych,
 • są osobami bezrobotnymi, czyli osobami niezatrudnionymi i nie wykonującymi innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nie uczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane jako osoba bezrobotna we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.

W ramach projektu będzie możliwy udział w następujących formach aktywizacji:

 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenie w zakresie kompetencji kluczowych
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe (w ramach projektu organizator pokrywa koszty za badania lekarskie dla wszystkich uczestników stażu oraz zwraca uczestnikom projektu koszty dojazdu na staż)
 • Wypłata stypendiów w trakcie uczestnictwa w projekcie
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia uczestnikom projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny - finansowany przez Unię Europejską.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od dnia 03.02.2014 r.

Szczegóły na stronie internetowej projektu: www.niepełnosprawni.gtwproject.pl oraz w biurze projektu w Rzeszowie, przy ul. Trembeckiego 11 A, pok. 309, 310, tel. 790-687-077, e-mail lgadek@gtwproject.pl

zdj. Wikipedia

(hej.rzeszow.pl)