MEGAMOCNI

Rodzice zapowiadają kolejny protest

opiekunowie protesty rodzice

Dodano 2015-03-10 12:39:32 | Autor: Jacek Gibel

Wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego portalu o problemach rodziców i opiekunów zarówno niepełnosprawnych dzieci, jak i dorosłych. Na 19 marca zaplanowany jest kolejny protest w tej sprawie. Poniżej publikujemy list, który otrzymaliśmy od pani Iwony Hartwich.

WAŻNA WIADOMOŚĆ do Ministra Pracy Władysław Kosiniak Kamysz !

RODZICE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI OD URODZENIA NIE POZWOLĄ UCHYLIĆ USTAWY O ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM !!!

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych to ostatnia dobra decyzja polityczna Donalda Tuska zaakceptowana podpisem Prezydenta RP.

...

To nie Trybunał Konstytucyjny podzielił głęboko niepełnosprawne dzieci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności na dzieci niepełnoletnie i pełnoletnie tylko kombinują to zrobić urzędnicy-legislatorzy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obniżając rodzicowi-opiekunowi świadczenie pielęgnacyjne na pełnoletnie dziecko z kwoty najniższej krajowej (w 2017 r.) do kwoty 800 zł.

W polskim ustawodawstwie znajdujemy 3. przykłady przyznawania uprawnień rodzicowi na dziecko niepełnosprawne bez względu na jego wiek (może mieć lat 30. 40. 50. itd.).

1. W ustawie podatkowej rodzicowi sprawującemu opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, płacącemu podatki, jest zwracana przez Urzędy Skarbowe ulga prorodzinna w wys. 1.112,04 zł. - bez względu na wiek dziecka.

2. W ustawie o Funduszu Alimentacyjnym rodzicowi z zasądzonymi alimentami przysługują alimenty na niepełnosprawne dziecko - bez względu na jego wiek (znaczny stopień).

3. Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje niepełnosprawnemu dziecku - bez względu na jego wiek.

W polskim sądownictwie całkowicie ubezwłasnowolnione pełnoletnie dziecko jest traktowane jak dziecko do 13. r.ż.
Absolutnie nie można zgodzić się, aby weszło w życie prawo obniżające rodzicowi niepełnosprawnego dziecka pełnoletniego - świadczenie pielęgnacyjne.

Warto dodać i zwrócić jeszcze uwagę na dwie istotne sprawy dotyczące niepełnosprawności naszych dzieci od urodzenia a mianowicie ----- powiązany z nią obecnie jest zasiłek pielęgnacyjny 153zł / w Zus dla dorosłej osoby 208zł i renta socjalna -to 84% najniższej renty z Zus /dlatego że nasze dzieci są niepełnosprawne od urodzenia bez wzgledu na pózniejszy wiek .

http://praca.gazetaprawna.pl/…/856224,kosiniak-kamysz-opiek…

WAŻNE !!

Dnia 19.03.2015 r. w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o godz.11.00 odbędzie się Protest Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci

RODZICE i OPIEKUNOWIE!!!

...

Dnia 19 marca mija rok od głośnego protestu w Sejmie RP rodziców niepełnosprawnych dzieci od urodzenia.

Dla poprawy naszej sytuacji w wyniku tego protestu powstał okrągły stół, któremu przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Następstwem okrągłego stołu były utworzone zespoły m.in. Zespół do kompleksowego rozwiązywania problemów rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi również pełnoletnimi.

Przez rok my rodzice byliśmy obecni na każdym spotkaniu, niestety z przykrością stwierdzamy, że przez ten okres nic nie udało się wspólnie wypracować dla poprawy życia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, nie został zrealizowany żaden ze zgłoszonych przez nas 13. postulatów.

Dziś sytuacja wygląda jeszcze bardziej dramatycznie, ponieważ dodatkowo rząd obniża świadczenie pielęgnacyjne wywalczone w ubiegłym roku przez rodziców.

Rząd proponuje rodzicom pełnoletnich niepełnosprawnych dzieci od urodzenia zmniejszenie kwoty z 1300 zł w 2016 roku, z najniższej płacy krajowej w 2017 roku - do kwoty 800 zł i wprowadza ponownie kryterium dochodowe.

My rodzice wychowujący przez całe życie nasze dzieci 30, 40, 50-letnie niepełnosprawne od urodzenia nie godzimy się na takie traktowanie przez Rząd Polski, na brak stabilności w naszych rodzinach, na brak poczucia bezpieczeństwa, na znęcane się psychiczne i fizyczne nad naszymi niepełnosprawnymi dziećmi i ich rodzinami!!!

BĄDŹMY WSZYSCY DNIA 19 MARCA 2015 R. W WARSZAWIE
PRZED KPRM i SEJMEM RP ABY WYRAZIĆ SWÓJ SPRZECIW!!!

tel. do kontaktu Iwona Hartwich 603 552 191,
Henryk Szczepański 515 141 423

POSTULATY RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
(porządek chronologiczny nie ma znaczenia)

1. Dostęp do lekarzy specjalistów z niepełnosprawnym dzieckiem poza kolejnością.

2. Zabezpieczenie rodzica rezygnującego z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad własnym niepełnosprawnym dzieckiem bez względu na jego wiek:

a. Po 20 latach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność powstała przed 18 r.ż. albo 25 r.ż. w czasie nauki w szkole - świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie rodzicowi dożywotnio = uzawodowienie.

b. Opieka nad głęboko niepełnosprawnym dzieckiem od urodzenia ma być traktowana jak praca w szczególnych warunkach.
Rodzic, który pobiera świadczenie od 1 maja 2004 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy miałby prawo do dożywotniego świadczenia dopiero w roku 2024.

c. W przypadku zaprzestania sprawowania opieki na skutek zdarzeń losowych, przed upływem 20 lat pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, poprzez zapewnienie opiekunowi instrumentów ułatwiających powrót na rynek pracy (zasiłek dla bezrobotnych, szkolenia, itp).

3. Uzyskanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym bez względu na jego wiek. Zasiłek przysługuje rodzicom pracującym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

4. Szczególna pomoc Państwa w przypadku kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

5. Dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na wsi.

6. Dodatek wyrównawczy do kwoty 1200 zł w 2015 a najniższej krajowej w 2017 r. dla rodziców, którzy łączyli pracę zawodową z opieką nad dzieckiem specjalnej troski i skorzystali z wcześniejszej emerytury lub nabyli uprawnienia do renty.

7. Uproszczona do minimum likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych - bez wkładu własnego.
Pracownik socjalny - urzędnik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wniosek rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawdza potrzeby niepełnosprawnego dziecka w miejscu zamieszkania i w porozumieniu z gminą realizuje dane zadanie tak, aby pomóc rodzinie .
 
8. Uproszczone do minimum pozyskiwanie sprzętów ortopedycznych i komunikacyjnych oraz zwiększenie kwoty dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne (dziecko + opiekun).

9. Podwyższenia kwoty renty socjalnej z 84% do 100% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

10.Zmiany w ustawie o ubezwłasnowolnieniu z 17 listopada 1967 roku!!!.

11.Przeniesienie zasiłku pielęgnacyjnego z powrotem do ZUS albo coroczna waloryzacja kwoty w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

12. W Ustawie o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

a. Znaczne podwyższenie kryteriów dochodowych do zasiłków rodzinnych, ponieważ aż 80% świadczeniobiorców z niepełnosprawnym dzieckiem nie otrzymuje dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji.

b. Zasiłek rodzinny bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka tak jak było przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

c. Podwyższenie zamrożonego od 2008 r. kryterium dochodowego do uzyskania świadczeń alimentacyjnych.

13. Subwencja-edukacja. Środki finansowe "idą za niepełnosprawnym dzieckiem" nie do gminy a bezpośrednio do szkoły.

14. Darmowe leki podtrzymujące życie i środki pomocnicze zapewniające pielęgnację dziecka niepełnosprawnego za tzw. "złotówkę".

15. Bezpłatne przejazdy z dzieckiem celem realizacji obowiązku szkolnego, leczenia i diagnozowania w specjalistycznych klinikach i szpitalach - nie we wszystkich gminach niepełnosprawni mają te uprawnienia

Przeczytaj o walce opiekunów o swoje prawa - TUTAJ