MEGAMOCNI

TK orzeknie w kolejnej sprawie dotyczącej niepełnosprawnych

Prezydent TK Urząd wójt

Dodano 2014-01-20 14:28:44 | Autor: Emil Kowalski

23 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy kolejny wniosek dotyczący osób niepełnosprawnych. Tym razem chodzi pozbawieni ich możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Będzie to drugie posiedzenie Trybunału w tej sprawie.

TK orzeknie w sprawie zgodności art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy z art. 60 w związku z art. 32 konstytucji oraz z art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

We wszystkim chodzi o przejawy dyskryminacji takich osób oraz stwarzanie im trudności w dostępie do służby publicznej. Wnioskodawca uważa, że prawo dostępu do służby publicznej może być ograniczane jedynie przez wymóg posiadania obywatelstwa polskiego i pełni praw publicznych. Może też być uzależnione z innych przyczyn lecz musi być dokładnie sprecyzowane i poparte okolicznościami. Tym samym, nie można traktować odmiennie osób niepełnosprawnych, które chciały by pełnić funkcje wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Osoby te mogą w pełni efektywnie pełnić w/w role w życiu publicznym i urzędowym.

Kwestionowany przepis, w ocenie wnioskodawcy, nie tylko nie gwarantuje osobom z niepełnosprawnością równych z innymi obywatelami możliwości sprawowania funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ale część osób z niepełnosprawnością, zdolnych do wykonywania tej funkcji, takiej możliwości pozbawia całkowicie. Takie traktowanie osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.

info. własne/TK