MEGAMOCNI

UE - Polska nie będzie miała ograniczeń finansowych na pracę dla niepełnosprawnych

Kamysz MPiPS praca UE wyłączenia

Dodano 2013-12-20 08:21:26 | Autor: Emil Kowalski

Dania 18 grudnia pojawiła się nowa wersja projektu Komisji Europejskiej, dotycząca wyłączeń blokowych, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Komisja Europejska wzięła pod uwagę stanowiska państw członkowskich przedstawione w drugiej turze konsultacji odnośnie kryterium wyłączającego obowiązek oznajmieniu programu pomocowego, którego budżet nie przekracza 0,01% PKB w roku ubiegłym i 100 mln euro. Z ograniczenia wysokości sumy pomocy na jeden program pomocowy została zatrzymana pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Negatywne stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do nowego warunku wyłączającego obowiązek notyfikacji programu pomocowego w komplecie zostało wykorzystane w kancelaryjnym stanowisku rządu polskiego. Oprócz tego Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do wszystkich europosłów odezwę o subwencję stanowiska Polski w stosunku do zamysłu rozporządzenia, w szczególności w zakresie potrzeby wykreślenia niepomyślnego przepisu ograniczającego kwoty pomocy wyłączającej obowiązek jego notyfikacji, co, łącznie z czynnymi działaniami podejmowanymi w ramach konsultacji z Komisją Europejską, przyniosło pozytywny rezultat.

Info/MPiPS