MEGAMOCNI

Zajęcia dla niepełnosprawnych w ramach „Przyszłość zaczyna się dziś”

APERIO dogoterapia hipoterapia wsparcie

Dodano 2013-07-13 13:08:19 | Autor: Emil Kowalski

Hipoterapia czyli terapeutyczna jazda konna i dogoterapia, to niektóre z form zajęć rehabilitacyjnych z jakich będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne w ramach programu „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO.

Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” zobacz jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno - wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi w wieku od 4 do 50 lat z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Zajęcia, które będziemy realizować, będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i usprawnianie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem, pełnienia różnych ról społecznych oraz przełamywania barier związanych z niepełnosprawnością.

Wszystkie działania mają być przygotowaniem, na miarę możliwości osoby niepełnosprawnej, do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, korzystania z miejsc pożytku publicznego, włączanie osób niepełnosprawnych do aktywnego korzystania i tworzenia przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych.

Zajęcia prowadzone będą w następujących formach:

Zajęcia indywidualne - metody i formy realizacji

Terapia pedagogiczna

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze

Hipoterapia, terapeutyczna jazda konna, jazda konna z elementami woltyżerki

Dogoterapia

Zajęcia grupowe - metody i formy realizacji

Zajęcia w zakresie terapii  pedagogicznej

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia twórcze art.-terapia, rękodzieło

Zajęcia ruchowe i rekreacyjne

Zajęcia muzyczne

Zajęcia taneczne

Planujemy, aby zajęcia odbywały się w podziale na grupy/podział zależy od wyników rekrutacji:

Grupowa wiekowa 4 - 6

Grupowa wiekowa 7 - 10

Grupa wiekowa 11- 14

Grupowa wiekowa 15 - 19

Grupa dorosłych 20 - 35

Grupa dorosłych 36 – 45 i powyżej

Grupy otwarte według zainteresowań

W trakcie realizacji zadania zamierzamy zwiększyć dostępność do sprzętu i wyposażenia sportowego oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Sprzęt będzie wykorzystywany w terapii i rehabilitacji po zakończeniu realizacji zadania.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

Formularze dokumentów wymaganych przy naborze można uzyskać w „APERIO” lub na stronie www.aperio-agrado.org.pl
Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” 
Andrychów, ul. Starowiejska 22a
II piętro, pokój 21 -  środa 17.00 – 21.00  
kontakt tel. 692 439 762, 728 784 397