MEGAMOCNI

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

praca prawo

Dodano 2014-07-03 09:31:50 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 10 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zmiany wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.

Począwszy od dnia 10 lipca 2014 r. skróceniu ulegają normy czasu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od tego dnia, wskazane powyżej osoby, z mocy prawa, mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Są to normy sztywne i nieprzekraczalne, oznaczające dzienne i tygodniowe maksimum.

Osoby te nie będą już musiały przedstawiać pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej nomy czasu pracy. Wystarczy jedynie, że przedłożą/przedłożyły odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Oznacza to powrót do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r.

Warto ponadto dodać, że wskazanych powyżej pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami wynikającymi z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)).

Zmiany w czasie pracy nie będą jednak obejmować osób zatrudnionych przy pilnowaniu, a także tych, które na swój wniosek i po uzyskaniu zgody lekarza zrezygnują z przysługującego im prawa. Zmiany nie dotyczą także osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Powyższe grupy nadal będą traktowane jako pracownicy pełnosprawni, co oznacza, że mogą pracować w godzinach nadliczbowych i nocnych.

Jeśli zawarta umowa o pracę wskazuje wprost normy godzinowe czasu pracy, może zaistnieć konieczność jej zmiany. Warto też pamiętać, że wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego skrócenie czasu pracy w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może wpłynąć na obniżenie wynagrodzenia.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/www.niepelnosprawni.gov.pl)