MEGAMOCNI

Regulamin sklepu Sklep - sprzęt rehabilitacyjny

Sklep Megamocni - sprzęt rehabilitacyjny oferuje: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie ręczne i elektryczne, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, balkoniki, podpórki, schodołazy i inny sprzęt rehabilitacyjny oraz artykuły higieniczne, ksiązki medyczne, pieluchy, preparaty antyalergiczne, kosmetyki i inne.

I. Warunki ogólne 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Medi-Soft Punkt Apteczny Iwona Mirońska, zwany dalej Regulaminem określa:

 

Oznaczenie Sprzedawcy

 

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

Warunki świadczenia usług w tym:

 

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2.

 

Przez Sprzedawcę rozumie się:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Medi-Soft Punkt Apteczny Iwona Mirońska  NIP 946-218-24-54 REGON: 017312048

 

Zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

 

§ 3.

Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia medycznego, kosmetyków, peruk i innych materiałów medycznych oraz pielęgnacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.megamocni.pl zwanego dalej Serwisem.

 

§ 4.

Do korzystania z Serwisu jak i do zamawiania produktów przez Klienta Portalu www.megamocni.pl wymagane są po stronie Klienta: przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox lub inna o podobnych właściwościach, poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 

§ 5.

Warunki i tryb zawierania umów/zamawiania produktów jest jednakowy dla wszystkich artykułów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

 

Klient wybiera artykuł spośród oferowanych w Serwisie.

 

Po dokonaniu wyboru Klient wypełnia formularz, gdzie określa dane i informacje konieczne do wykonania transakcji zakupu/zamówienia

Po wypełnieniu formularza, Klientowi zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia na pocztę e-mail wraz z całkowitą ceną wybranego artykułu.

Po dokonaniu zapłaty Sprzedawca w terminie do 7 dni przesyła Klientowi fakturę VAT drogą elektroniczną na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

 

§ 6.

Klient zamawia produkt za pośrednictwem Serwisu.

 

Za moment zakończenia wykonywania Sprzedaży uważa się moment dostarczenia Klientowi produktu i zapłacenie przez klienta za niego poprzez dokonanie przelewu na wymienione konto Sprzedawcy lub uiszczeniu kwoty pobraniowej.

 

II. Realizacja zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk potwierdzający zamówienie.

By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika. W tym celu należy podać swoje dane, e-mail. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż do obsługi klienta w zakresie sprzedaży.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "Medi-Soft" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe, (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

6. Firma PHU "Medi-Soft" zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.megamocni.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Firma PHU "Medi-Soft" wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

9. Firma prowadzi sprzedaż stacjonarną i sprzedaż wysyłkową, istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru w sklepie – 05-104 Serock, ul. Nasielska 19A

10. Zakupiony towar można zwrócić w terminie do 10 dni od daty zamówienia. Pieniądze za towar zostaną zwrócone na konto klienta do 14 dni roboczych.

11. Warunkiem zwrotu towaru jest przesłanie go na adres firmy w nienaruszonym stanie i z opakowaniem głównym.

12. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

 

III. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwych produktów Klient przesyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – Medi-Soft,

Ul. 05-104 Serock, ul Nasielska 19A

 

Reklamacja powinna zawierać:

  • Oznaczenie Klienta składającego reklamację, wskazanie jego adresu elektronicznego i pocztowego,
  • Wskazanie produktu co do którego jest reklamacja,
  • Wskazanie i uzasadnienie zarzutów co do których kierowana jest reklamacja,
  • Wskazanie zakresu żądania Klienta (wymiana bądź naprawa Towaru),

 

W razie braku któregokolwiek elementu wskazanego wyżej niniejszego Regulaminu Sprzedawca wzywa Klienta do uzupełnienia braku przesyłając na adres Klienta wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku gdy Sprzedawca wezwał Klienta do uzupełnienia braków - od dnia otrzymania uzupełnionego wniosku reklamacyjnego, Sprzedawca przesyła na adres Klienta propozycję załatwienia sprawy, która może zawierać:

  • Załatwienie sprawy przez wymianę lub naprawę Towaru
  • Odmowę uznania reklamacji przez Sprzedawcę z przekazaniem przyczyn odmowy
  • Propozycję pomniejszenia lub całkowitego zwrócenia wynagrodzenia Klienta.

Postępowanie reklamacyjne kończy się:

Z chwilą bezskutecznego upływu terminu określonego w niniejszym Regulaminu lub jeśli Usługobiorca zaakceptuje propozycję przekazaną przez Usługodawcę.

 

IV. Obniżenie kosztów zakupu

1. Na niektóre z towarów oferowanych w sklepie „KALK/REF” przysługuje dofinansowanie ze środków NFZ

2. W celu uzyskania dofinansowania należy przy wyborze produktu a potem realizowania zamówienia, wybrać odpowiednią refundację w formularzu – zostanie obliczony pomniejszony koszt

3. PHU „Medi-Soft” pośredniczy przy składaniu wniosków refundacyjnych NFZ poprzez udostępnienie formularzy wniosków do NFZ do wypełnienia

4. Klient jest zobowiązany dopilnować prawidłowości wypełnionego przez siebie i swoich lekarzy wniosków

5. PHU „Medi-Soft” przyjmuje wypełnione wnioski o refundację i wysyła je do zarządu NFZ

6. Kwota zakupu przez klienta jaką musi wpłacić na rzecz firmy PHU „Medi-Soft”, to kwota ostateczna pomniejszona o wysokość refundacji i obowiązuje od momentu złożenia zamówienia.

7. Pozostałą część wartości towaru, PHU „Medi-Soft” otrzymuje w formie zwrotu od NFZ

 

V. Postanowienia końcowe

Klient korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę, wyraża zgodę na:

Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz przesyłania darmowych raportów marketingowych.

Administratorem danych osobowych, podawanych przez wszystkich klientów sklepu, jest PHU Medi-soft Iwona Mirońska, 05-140 Serock, ul. Nasielska 19A. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i sa przechowywane dla celów gwarancyjnych przez okres 2 lat. Dane zawarte w dokumentach sprzedaży dla celów podaktowych, są przechowywane przez okres 5 lat. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobwych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.