MEGAMOCNI

Reklamacje Sklep - sprzęt rehabilitacyjny

PHU „Medi-Soft” akceptuje reklamacje zakupionych produktów w sklepie Megamocni - sprzęt rehabilitacyjny.

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwych produktów Klient przesyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – Medi-Soft, ul. 05-104 Serock, ul Nasielska 19A

2.       PHU „Medi-Soft” przyjmuje także reklamacje w siedzibie firmy

3.       Reklamacja powinna zawierać: Oznaczenie Klienta składającego reklamację, wskazanie jego adresu elektronicznego i pocztowego, Wskazanie produktu co do którego jest reklamacja, Wskazanie i uzasadnienie zarzutów co do których kierowana jest reklamacja, Wskazanie zakresu żądania Klienta (wymiana bądź naprawa Towaru).

4.       W razie braku któregokolwiek elementu wskazanego wyżej niniejszego Regulaminu Sprzedawca wzywa Klienta do uzupełnienia braku przesyłając na adres Klienta wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5.       W ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku gdy Sprzedawca wezwał Klienta do uzupełnienia braków - od dnia otrzymania uzupełnionego wniosku reklamacyjnego, Sprzedawca przesyła na adres Klienta propozycję załatwienia sprawy, która może zawierać: Załatwienie sprawy przez wymianę lub naprawę Towaru, Odmowę uznania reklamacji przez Sprzedawcę z przekazaniem przyczyn odmowy, Propozycję pomniejszenia lub całkowitego zwrócenia wynagrodzenia Klienta.

6.       Postępowanie reklamacyjne kończy się z chwilą bezskutecznego upływu terminu określonego w niniejszym Regulaminu lub jeśli Usługobiorca zaakceptuje propozycję przekazaną przez Usługodawcę.

7.       Informujemy, że obowiązek reklamacyjny dotyczy sprzedającego od momentu dostarczenia towaru

8.       W okresie 10 od momentu realizacji zamówienia, towar może być zwrócony w nienaruszonym stanie, koszty zwrotu towaru pokrywa klient; Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 794 247 459