Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć około 4,9mln – 7,7mln osób. Jest ich wiele i razem z rodzinami muszą pokonywać wiele wyzwań, których doświadczają każdego dnia. Społeczeństwo stara się pomagać takim osobom na różne sposoby, m.in. organizując konferencje, na których poruszane są tematy dotyczące ich sytuacji i szukanie sposobów, które umożliwiałyby jej poprawę.

W związku z nieustającą pandemią Covid-19 organizatorzy postanowili podjąć problematykę nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, który również wywrze wpływ na osoby z niepełnosprawnościami. Ta konferencja umożliwiła również spotkanie się około 40 osób z całego kraju, które zastanawiały się nad możliwością wsparcia niepełnosprawnych w kontekście stawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.

Zostały tam przedstawione nadal aktualne problemy, jak i propozycje ich rozwiązań. W konferencji uczestniczyło około 350 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych.

Również konferencja na temat osób niepełnosprawnych, ich roli w społeczeństwie i problemach, z jakimi się zmagają, odbyła się w łódzkiej kurii biskupiej w 2015 roku. Organizatorami były Wydział Katechetyczny i Zespół Szkół Specjalnych nr 4 z Konstantynowa, w którym patronat objął ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. W Kościele ludzie z niepełnosprawnościami zajmują szczególne miejsce ze względu na swoje cierpienie. Na konferencji rozmawiano o różnych rodzajach pomocy, np. jaką jest rehabilitacja i oferowano wsparcie dla katechetów pracującymi z niepełnosprawnymi dziećmi.

Świadomość na temat osób z niepełnosprawnościami rośnie, ale mimo wszystko nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta i powszechna. Konferencje starają się nie tylko pomóc, ale też zwrócić uwagę na coraz to nowe problemy, z którymi takie osoby muszą się stykać na co dzień.